Collegevergadering 8 januari 2022

D/21/045439 - Aangaan uitvoeringsovereenkomst Oudewater - Woerden 2021 (Oudewater)

Besluit tot het aangaan van de bijgevoegde uitvoeringsovereenkomst Oudewater Woerden 2021 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.
Besluit: conform

 

D/21/044539 - Activiteiten programma Klimaatbestendig en aanpak overstorten

Advies

In te stemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief over de activiteiten van klimaatbestendigheid en de aanpak riooloverstorten en deze door te sturen naar de raad.
Besluit: conform

 

D/21/046264 - Financiële draagkracht huishoudelijke hulp

Advies

Stem in met bijgevoegd raadsvoorstel "Financiële draagkracht huishoudelijke hulp" en stuur deze naar de raad.
Besluit: conform

 

D/21/043522 - Nota bodembeheer, bodemkwaliteitskaart en PFAS

1.    Stem in met de inhoud van bijgevoegd Ontwerp Nota Bodembeheer en de bijbehorende Ontwerp Bodemkwaliteitskaart;
2.    Besluit de Ontwerp Nota Bodembeheer en de bijbehorende Ontwerp Bodemkwaliteitskaart gedurende zes weken ter inzage te leggen.
Besluit: conform

 

D/21/046875 - Log4J

1.    Stem in met de inhoud van de bijgevoegde raadsinformatiebrief D/21/046879 over de stand van zaken informatiebeveiliging Log4j.
2.    Op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet, in samenhang gelezen met artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, met ingang van 24 december 2021 geheimhouding op te leggen op de raadsinformatiebrief D/21/046879 en de bijlage 'VNG ledenbrief_Log4j_201221_KV2-2'D/21/046880.
3.    De raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel D/21/047221 voor te stellen om de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.
Besluit: conform