2 leden en 1 voorzitter Rekenkamer Woerden

Wij zoeken 2 leden en 1 voorzitter voor de Rekenkamer Woerden.

6/7 uur | € 475 | hbo

Wat is de Rekenkamer Woerden?

De Rekenkamer Woerden heeft tot taak om vanuit een onafhankelijke positie de gemeenteraad te adviseren over het door de gemeente gevoerde bestuur.

 • Centraal staat het verbeteren van de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid, de uitvoering daarvan en de verantwoording daarover.
 • Op basis van de onderzoeksresultaten ondersteunt de Rekenkamer de raad bij zijn kaderstellende en controlerende taak. Daartoe brengt de Rekenkamer rapporten en brieven uit en organiseert zij informatiebijeenkomsten. Het onderzoek is gericht op “het trekken van lessen” en het in positie brengen van de raad.
 • De Rekenkamer bestaat uit drie leden. Een van deze leden is de voorzitter.
 • De Rekenkamer bepaalt (na consultatie van de gemeenteraad) haar eigen onderzoeksagenda. 
 • De Rekenkamer wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Daarnaast is er een klankbordgroep voor de rekenkamer, bestaande uit vier raadsleden, die als aanspreekpunt voor de rekenkamer fungeert in aanvulling op het contact met de gemeenteraad.

Functie

De Rekenkamer:

 • volgt het lokaal openbaar bestuur, de waaronder de vergaderingen van de gemeenteraad en de besluiten van raad en college;
 • kiest onderzoeksonderwerpen, formuleert de probleem- en de vraagstelling en stelt een conceptonderzoeksopzet op;
 • selecteert onderzoekers/onderzoeksbureaus voor het verrichten van het onderzoek;
 • begeleidt de onderzoekers, stuurt ze aan en bewaakt de kwaliteit;
 • beoordeelt (concept)onderzoeksrapporten en stelt deze vast;
 • vertaalt de onderzoeksresultaten naar bruikbare aanbevelingen voor de gemeenteraad;
 • presenteert de onderzoeksresultaten en aanbevelingen aan de gemeenteraad;
 • monitort de opvolging van de gedane aanbevelingen.

De leden van de Rekenkamer initiëren onderzoeken en sturen onderzoekers aan. De gemeenteraad acht het niet wenselijk dat rekenkamerleden onderzoeken zelf (tegen betaling) uitvoeren.

De leden zijn gesprekspartner van de raad. Om goed contact tussen de raad en de Rekenkamer te verzekeren, is er een klankbordgroep, bestaande uit vier raadsleden. In aanvulling hierop vergadert de Rekenkamer minimaal tweemaal per jaar met (leden van) de raad, waarvan eenmaal met de auditcommissie. Daarnaast vergadert de Rekenkamer gemiddeld 10 keer per jaar volgens een vast te stellen vergaderschema.

De leden zijn samen verantwoordelijk voor het leveren van een bijdrage aan de (door)ontwikkeling van de Rekenkamer.

Van de leden wordt gevraagd dat zij gemiddeld 6 à 7 uur per week beschikbaar zijn, flexibel in dag- en avonduren, afhankelijk van de pieken in het rekenkamerwerk, de contacten met de gemeenteraad en de begeleiding van de onderzoeken.

Voorzitter

De voorzitter van de Rekenkamer draagt, in aanvulling op de bovengenoemde taken van alle leden, zorg voor:

 • de naleving van het Reglement van Orde van de Rekenkamer;
 • het tijdig en periodiek bijeenroepen van de Rekenkamer;
 • een goed verloop van de vergaderingen;
 • het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze van de Rekenkamer;
 • het bewaken van de samenwerking en deskundigheid van de Rekenkamer;
 • het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming.

De voorzitter onderhoudt in overleg met de secretaris als eerste aanspreekpunt het contact met de ambtelijke organisatie, de raad, de klankbordgroep en het college. Hij/zij dient een bruggenbouwer te zijn en het “gezicht naar buiten” van de Rekenkamer. De voorzitter voert regelmatig overleg met de secretaris en stuurt deze aan. De voorzitter draagt zorg voor de contacten met de media.

Wat heb jij in huis?

Competenties

 • We zoeken een divers en gemengd team dat elkaar aanvult qua achtergrond, kennis en ervaringsdeskundigheid. 
 • Je hebt kennis een of meer beleidsterreinen van de gemeente.
 • Je hebt aantoonbare kennis van, ervaring met en belangstelling voor lokaal openbaar bestuur. Je hebt kennis van politieke processen, een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en je bent in staat om bestuurlijke en politiek relevante thema’s te onderkennen. Tevens ben je maatschappelijk betrokken. 
 • Verder bezit je goede onderzoeksvaardigheden: je hebt een antenne voor onderwerpen die zich voor onderzoek lenen, kunt onderzoeksresultaten analyseren, beoordelen en interpreteren en bent in staat om deze te vertalen naar goed leesbare stukken met een politiek-bestuurlijke boodschap.
 • De voorzitter van de Rekenkamer is, aanvullend op de bovenstaande eigenschappen, een verbindend en inlevend leider. Je bent verantwoordelijk voor de samenwerking binnen het team. Je bent in staat de commissie te vertegenwoordigen, kunt goed omgaan met weerstand, toont initiatief en bent overdag goed bereikbaar voor regelmatige afstemming met de secretaris. 

Kennis en ervaring

 • Je hebt HBO/academisch werk- en denkniveau;
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen voor objectieve oordeelsvorming;
 • Je hebt een onafhankelijke opstelling in het politiek-bestuurlijke krachtenveld;
 • Je hebt een positieve houding, gericht op het bewerkstelligen van leereffecten bij de gemeente en niet op afrekenen;
 • Je bent integer;
 • Je kunt goed samenwerken;
 • Je bent communicatief sterk en begrijpt de taal van lokaal bestuur;
 • Je hebt affiniteit met Woerden en de regio.
 • Ervaring met een rekenkamer(commissie) is een pré.  
 • Kandidaten worden geacht voor maximaal twee andere rekenkamer(commissie)s actief te zijn.

Kandidaten mogen de afgelopen vijf jaar niet werkzaam zijn geweest bij de gemeente Woerden en niet actief zijn geweest als wethouder of raadslid van Woerden.

Bij kandidaten vanuit een onderzoeks- of adviesbureau, of werkzaam bij een gemeente in de regio, besteden we in de procedure ruim aandacht aan mogelijke belangenverstrengeling en verwachten we bereidheid om daarvoor een oplossing te vinden. 

Vergoeding

Als lid van de Rekenkamer word je door de gemeenteraad benoemd voor een periode van zes jaar. Voor de uitvoering van de werkzaamheden ontvang je een vaste vergoeding, te weten 33,3% van de vergoeding die leden van de gemeenteraad ontvangen (thans € 475,- per maand).

Aangezien per 1 januari 2024 alle leden van de Rekenkamer worden benoemd voor een periode van 6 jaar, wordt de bereidheid om in onderling overleg te komen tot een rooster van aftreden gewaardeerd, zodat kan worden voorkomen dat over 6 jaar alle rekenkamerleden tegelijk aftreden.

Solliciteren

 • Je sollicitatie - vergezeld van cv - richt je vóór 11 december 2023 aan mevrouw F.E.H.M. Backerra, raadsgriffier. Stuur een e-mail naar raadsgriffie@woerden.nl. In je sollicitatie geef je duidelijk aan of je solliciteert naar de functie van lid of van voorzitter. Er wordt gevraagd om 2 referenties op te geven.
 • Op basis van de sollicitaties worden gegadigden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de selectiecommissie bestaande uit de klankbordgroep voor de rekenkamer, de raadsgriffier en de secretaris van de Rekenkamer. Dit gesprek vindt plaats op vrijdag 15 december 2023. 
 • Na de kennismakende gesprekken zullen enkele kandidaten mogelijk uitgenodigd worden voor een tweede en diepgaander gesprek. Dit gesprek zal plaatsvinden op donderdag 21 december 2023. De benoeming door de gemeenteraad is voorzien voor de raadsvergadering van 25 januari 2024. 

Meer informatie

 • Voor inhoudelijke vragen over de functie en de werkwijze van de Rekenkamer en vragen over de selectieprocedure kun je contact opnemen met Annemieke Strijers, secretaris van de Rekenkamer. Bel naar 0625723575 of stuur een e-mail naar strijers.a@woerden.nl
 • Bekijk de website van de gemeenteraad. Zie: Gemeenteraad