Bestemmingsplan Oudewater 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad 8 juni 2023 het bestemmingsplan paraplubestemmingsplan ‘Oudewater 2022’ (planidentificatienummer NL.IMRO.0589.parapluOudewater22-VG01) gewijzigd heeft vastgesteld.

Plangebied en doel 

Een paraplubestemmingsplan biedt de mogelijkheid alle of een (groot) aantal bestemmingsplannen binnen de gemeente in één keer te herzien voor een bepaald aspect. In dit voorliggende paraplubestemmingsplan gaat het om de volgende onderwerpen:

  1. parkeernormen; 
  2. definitie begrip "woning", "huishouden" en “kamerverhuur”
  3. begrip "ondergeschikte bouwdelen"
  4. archeologie

Dit bestemmingsplan op het hele grondgebied van de gemeente Oudewater. 

Tijdens de ter inzage termijn van het ontwerp paraplubestemmingsplan werd duidelijk dat vanuit de HDSR de waterstaatkundige bescherming van de dijk bij de Hekendorpse buurt op termijn komt te vervallen in verband met de afwaardering van de dijk. Om deze bescherming te behouden (in cultuurhistorische zin) is er voor gekozen deze als ondergeschikte wijziging op te nemen in het bestemmingsplan en wel door een aanlegvergunningenstelsel te koppelen aan een functiegebied, te noemen ‘Cultuurhistorisch Dijklint’.

Inzage

Het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van 12 juli 2023 tot en met 22 augustus 2023. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek op voorlopige voorziening brengt  de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Hans Kloosterman via het algemene telefoonnummer 140348