Begroting

De begroting geeft een overzicht van begrote inkomsten en uitgaven van de gemeente Oudewater voor het komende begrotingsjaar.

In de begroting leest u wat de gemeente wil bereiken, hoe ze dat gaat doen en hoeveel geld daarvoor wordt uitgetrokken. De ramingen van opbrengsten en kosten zijn gespecificeerd naar verschillende beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening, veiligheid, enzovoorts.

De stukken