Contact met de raad

De gemeenteraad is het algemeen bestuur van de gemeente, en wordt ondersteund door de griffier. De raad gaat over de financiën van de gemeente (budgetrecht) bestaat in Oudewater uit 13 leden. De uitvoering ligt bij het college, terwijl de gemeenteraad de beleidskaders stelt en het college controleert. Burgemeester P. Verhoeve is voorzitter van de gemeenteraad. Raadslid R. van den Hoogen (Onafhankelijken) is plaatsvervangend voorzitter.

Contact met de gemeenteraad

Wilt u in contact komen met de gemeenteraad of heeft u iets wat u aan alle raadsleden wilt meedelen? Stuur dan een e-mail naar de griffier de heer A. (Arjen) van der Lugt, griffie@oudewater.nl. Hij is ook telefonisch bereikbaar, (0348) 566 909.

De gemeenteraad heeft een eigen website. U vindt daar meer over:

  • samenstelling, rollen en taken van de gemeenteraad
  • agenda's van vergaderingen van de raad en de fora met de bijbehorende stukken en schriftelijke verslagen
  • het volgen van raads- en forumvergaderingen via Radio Midland FM

De raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert elke maand op het stadskantoor, Visbrug 1 Oudewater (ingang Kapellestraat). In de gemeenteraad weegt iedere stem even zwaar. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Vergaderingen zijn openbaar.

Verkiezingen

Bij gemeenteraadsverkiezingen kiezen inwoners een nieuwe gemeenteraad. Deze verkiezingen worden iedere 4 jaar gehouden. Wethouders worden na de verkiezingen voorgedragen door de fracties die in de gemeenteraad zitten en vervolgens door de raad benoemd. De burgemeester is naast voorzitter van de gemeenteraad, ook voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W).

De rechten van een raadslid

Raadsleden kunnen op verschillende manieren hun invloed uitoefenen. Een raadslid heeft het recht om:

  • een voorgenomen besluit van het college te wijzigen (recht van amendement)
  • met een eigen voorstellen te komen (het recht van initiatief)
  • te debatteren over een onderwerp dat niet op de agenda staat (recht van interpellatie)
  • onderzoek (laten) verrichten (enquêterecht)
  • schriftelijk en mondeling vragen te stellen
  • bij motie een uitspraak over een onderwerp te doen of het college om iets te verzoeken of een opdracht mee te geven. Het college is niet verplicht om moties uit te voeren.

Meer informatie

Website van de gemeenteraad.