Nu: De Toekomst van Oudewater. Uw reactie is welkom!

 Afbeelding terassen Oudewater bezet

Hoe willen we met elkaar de ruimtelijke toekomst van Oudewater vorm geven? Die vraag heeft de afgelopen maanden centraal gestaan in vele overleggen met inwoners, ondernemers en gemeenteraad. Ook een goed benutte enquête hebben we ingezet om daar antwoorden op te krijgen.

Het resultaat hiervan: de nieuwe ontwerp omgevingsvisie met als titel ‘Nu: De Toekomst van Oudewater’. De komende 6 weken ontvangen wij graag uw reactie.

Eén samenhangend toekomstbeeld

In deze visie komen alle onderwerpen samen die gaan over onze leefruimte. Gebouwen, wegen, parken, een schone lucht en rivieren bijvoorbeeld. Maar ook zaken als gezondheid en veiligheid. Daarbij kunnen belangen botsen: een gebied kan niet volledig groen blijven én ruimte bieden aan een nieuwe woonwijk. In de toekomstvisie worden de verschillende belangen afgewogen en maken we keuzes of bereiden we deze voor. Belangrijk uitgangspunt is dat Oudewater een gezonde leefomgeving moet bieden en vitaal moet blijven voor het behoud van onze scholen en andere voorzieningen! Grote landelijke opgaven die in Oudewater landen, zoals landbouwtransitie, klimaat en duurzaamheid komen ook aan bod.

Belangrijkste punten uit de visie

Veel Oudewaternaren zoeken een woning. Om ieder een plek te bieden zijn er nieuwe locaties nodig. Daarvoor liggen er kansen bij Hekendorp en Kerkwetering. De uitbreiding Tappersheul 3 biedt voorlopig genoeg ruimte voor bedrijvigheid. Daarna zal er moeten worden nagedacht over een volgende uitbreiding in Oudewater óf inzetten op een regionaal bedrijventerrein (bijvoorbeeld aan de A12). Oudewater is trots op haar prachtige landschap. Toch kunnen de overgangsgebieden tussen stad en platteland nog beter worden ingericht en toegankelijker worden gemaakt voor wandelaars en fietsers. Ook de kwaliteit van het landschap in de ‘linten’ biedt kansen voor verbetering.

Reageren?

De omgevingsvisie is vanaf woensdag 13 oktober te vinden op https://www.oudewater.nl/inwoners/ontwerp-omgevingsvisie-oudewater

Deze visie ligt tot en met 23 november 2021 digitaal ter inzage. Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is. Wilt u de stukken op papier inzien, dan kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer 140348.

Tijdens de genoemde termijn kan iedereen een reactie indienen ten aanzien van deze visie. Deze schriftelijke reacties kunnen per brief worden gericht aan

de Gemeenteraad van Oudewater, Postbus 100, 3420 DC Oudewater, onder vermelding van ‘Zienswijze Omgevingsvisie’ of per e-mail aan omgevingswet@oudewater.nl.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Wij beoordelen alle reacties en beschrijven per reactie waarom wij deze wel/niet verwerken in de omgevingsvisie. Het college stelt vervolgens de aangepaste visie en de reactienota vast. Daarna is het aan de gemeenteraad om de definitieve visie vast te stellen.