Ontwerpbestemmingsplan Wijngaardstraat

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan 'Wijngaardstraat'.

Ontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan "Wijngaardstraat" voor een ieder ter inzage ligt van 20 mei tot en met 30 juni 2020.

Plangebied en doel

Het plangebied is gelegen aan de zuidzijde van het historische centrum. De locatie wordt ten oosten begrenst door de Wijngaardstraat en ten zuiden door de Sint Janstraat. Het betreft de voormalige ziekenhuislocatie. Het voornemen is om 21 sociale huurappartementen te realiseren.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan inclusief bijlagen kunnen worden ingezien via onze website onder 'in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen' en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidn NL.IMRO.0589.bpWijngaardstraat-ON01.

Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is. Wilt u de stukken op papier inzien? Neem dan telefonisch contact op via het algemene telefoonnummer 140348.

Zienswijzen bestemmingsplan

Van 20 mei tot en met 30 juni 2020 kan iedereen schriftelijk zienswijzen indienen bij de Gemeenteraad van Oudewater, postbus 100, 3420 DC Oudewater. Zorg dat in de zienswijze in ieder geval de volgende informatie staat:

  • naam en adres van indiener
  • datum waarop u de zienswijze indient
  • waarom de zienswijze wordt ingediend
  • het plan waarop de zienswijze betrekking heeft

Voor meer informatie of met vragen kunt u contact opnemen met M.S.M. van Kats, beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling via het telefoonnummer 0348-428563.