Start schriftelijke reactieronde Afwegingskader

PERSBERICHT > Inwoners van gemeente Oudewater kunnen van 16 april tot en met 16 mei schriftelijk reageren op het aangepaste concept-Afwegingskader grootschalige duurzame energie. In dit kader bepaalt de gemeente waar en onder welke voorwaarden duurzame energie via zonne- en windenergie opgewekt kan worden.

Afgelopen anderhalf jaar heeft de gemeente Oudewater hierover intensief van gedachten gewisseld met inwoners. Alle reacties zijn gewogen en hebben waar mogelijk een plek gekregen in het concept-Afwegingskader. Medio juni legt het college het Afwegingskader ter besluitvorming voor aan de raad.

Tot 2030 biedt het Afwegingskader van gemeente Oudewater geen ruimte voor windmolens groter dan 20 meter in de gemeente. De opgave die er ligt voor de komende jaren, kan Oudewater behalen met zonne-energie en kleine windmolens. De gemeente wil vol inzetten op het realiseren van zonnepanelen op daken. Wat er dan nog nodig is, wil zij invullen met zonnevelden.

Het Afwegingskader schrijft voor om inwoners ook vroegtijdig te betrekken bij nieuwe energieprojecten, zodat zij invloed hebben op deze projecten. Ook is het de bedoeling dat inwoners meeprofiteren. Hiervoor zal minimaal de helft van ieder project in lokaal eigendom moeten komen.

Inwoners intensief betrokken

Gemeente Oudewater wil een realistische bijdrage leveren aan de energietransitie. Daarbij wil zij zich niet alleen laten leiden door technische haalbaarheid en ruimtelijke mogelijkheden, maar ook door wat maatschappelijk aanvaardbaar is. De gemeente heeft daarom bij het opstellen van het concept-Afwegingskader inwoners intensief betrokken, in de verschillende fasen van het proces.

'Vorig jaar is het gesprek gevoerd over de kansen en belemmeringen in de gemeente. Er bleek veel weerstand te zijn tegen windenergie. Het nu aangepaste concept-Afwegingskader is tot stand gekomen op basis van de technische analyse, het advies van ruimtelijke experts, de inbreng van belanghebbenden én die van onze inwoners. Op deze manier hebben we de diversiteit aan meningen in de gemeente meegenomen bij het opstellen van het aangepaste concept-Afwegingskader', aldus wethouder Bas Lont.

Samenwerking Lopikerwaard

Omdat gemeente Oudewater het landschap in het Groene Hart belangrijk vindt, werkt zij op dit vlak ook intensief samen met vier andere gemeenten in de Lopikerwaard. Dit zijn de gemeenten Lopik, Montfoort, Woerden en IJsselstein. In een bijeenkomst op 9 maart hebben de vijf gemeenteraden gesproken over samenwerking en een gezamenlijke bijdrage aan de Regionale Energiestrategie U16. De bijeenkomst met de vijf raden is opgenomen en te bekijken via oudewater.nl/duurzame-energie.

Groene Hart ontzien

Om het Groene Hart te ontzien, stellen de vijf wethouders Energietransitie van de Lopikerwaard voor om de locaties voor zonneparken en windturbines te zoeken in een klein aantal gebieden. In het voorstel denken zij aan vier windmolens langs de A12 in de polders Reijerscop en Cattenbroek (gemeenten Woerden en Montfoort). Daarnaast is het voorstel om de drie windmolens bij De Copen (gemeente Lopik) te vervangen door grote exemplaren van 5,6 megawatt. Zo is de impact op het landschap beperkt. Grootschalige zonnevelden worden verspreid over alle vijf gemeenten.

Inspraak Afwegingskader

Van 16 april tot en met 16 mei kunnen inwoners en andere belanghebbenden een schriftelijke reactie insturen. Hierna zal de gemeente op alle vragen en opmerkingen reageren. Medio juni legt het college het Afwegingskader ter besluitvorming voor aan de raad. Bij de raadsbehandeling kunnen inwoners ook inspreken. Naar verwachting neemt de raad in juli een besluit over het Afwegingskader.

Meer informatie of een reactie indienen?

U vindt het concept-Afwegingskader met de bijbehorende stukken vanaf 16 april op oudewater.nl/duurzame-energie. Hier vindt u ook meer informatie over hoe u kunt reageren.