Terugblik op 2018: Oudewater heeft veel voor elkaar gekregen

 college van burgemeester en wethouders van oudewater

Een compleet gerenoveerde Romeijnsbrug, een herstelplan voor de oevers van de Lange Linschoten, de bouw van sociale eengezinswoningen aan het Kardeel, nieuwe speeltuinen. Zo maar enkele voornemens uit het coalitieakkoord ‘Voor Oudewater, mèt Oudewater!’ die in 2018 zijn omgezet in daden.

Na het verrekenen van alle mee- en tegenvallers laat de jaarrekening 2018 een overschot zien van ruim € 1,3 miljoen. Dat lijkt heel mooi, maar het geeft een vertekend beeld. Eigenlijk is er sprake van een tekort van ongeveer € 600.000.

Uitleg

Hoe zit dat precies? Hier een korte uitleg. Per project heeft de gemeente geld opzij gezet. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van baggerwerkzaamheden of het onderhouden van gemeentelijke gebouwen. De accountant, die alle cijfers controleert, vindt dat de gemeente beter moet omschrijven waarom zij deze verschillende ‘potjes’ heeft. Tot die tijd moet de gemeente het geld uit die ‘potjes’ toevoegen aan het resultaat van de jaarrekening. Dat zorgt dus voor een onjuist financieel beeld over 2018.

Met de aanbevelingen van de accountant over de financiële administratie gaat de gemeente aan de slag om dit in orde te maken. De geplande, maar nog niet uitgevoerde werkzaamheden (de overgebleven portjes met geld), moeten natuurlijk wel uitgevoerd worden.

Behandeling

De gemeenteraad behandelt de jaarrekening in zijn vergadering van 11 juli 2019. Eerder gebeurt dat op maandag 1 juli in het Forum Samenleving.

Resultaten

Naast de jaarrekening, spreekt de gemeenteraad zich ook uit over het jaarverslag 2018. Hieronder stippen de vier collegeleden enkele behaalde resultaten uit hun portefeuilles aan.

Veiligheid en bestuur

Burgemeester Pieter Verhoeve: ,,Het is mooi en bemoedigend om te zien dat de criminaliteitscijfers blijvend laag zijn in Oudewater. Samen met de politie, BOA’s, bedrijven én inwoners gaan we proberen de stad nog veiliger te maken’’. Op cultureel gebied kijkt Verhoeve met plezier terug op de start van het Arminiusjaar. ,,Dat heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Arminius Oudewater en de organisatie van debatten en lezingen over de leerstellingen van Arminius en wat die anno nu betekenen’’.

Projecten, participatie, ruimtelijke ordening e.a.

Bob Duindam: ,,We hebben in 2018 goede stappen gezet voor een blijvend herstel van de oevers langs de Lange Linschoten. Alle betrokken partijen hebben een intentieovereenkomst getekend en werken nauw samen. De komende jaren pakken we iedere keer 2 km oever aan. In 2018 is ook de basis gelegd voor het bestemmingsplan Landelijk gebied Hekendorp en Papekop. En verder vind ik dat er heel veel zaken goed gaan op bijvoorbeeld het gebied van WMO, bijstand, jeugd, vergunningverlening en zo kan ik er nog meer noemen’’.

Projecten, openbare ruimte, verkeer e.a.

Wethouder Walther Kok: ,,Het speelruimteplan - dat meerdere jaren omvat - hebben we in 2018 volledig uitgevoerd. Nu zijn alle speeltuinen en –toestellen in Oudewater vernieuwd of opgeknapt. Er is een begin gemaakt met de bouw van 30 sociale eengezinswoningen aan het Kardeel. Die zijn inmiddels in gebruik genomen. En de Romeijnsbrug is volledig gerenoveerd en heeft met een toog zijn oorspronkelijk vorm teruggekregen. Na een jarenlange afsluiting mogen er nu ook weer (vracht)auto’s en voertuigen van hulpdiensten over de brug.

Projecten, financiën, afval e.a.

Wethouder Bas Lont: ,,We hebben in 2018 de eerste voorbereidingen getroffen om in 2020 over te kunnen stappen op een nieuw afvalinzamelsysteem. Een systeem dat er voor zorgt dat ons restafval nog verder vermindert. Verder ben ik blij met de herstart van het Toeristisch Cultureel Platform Oudewater. Van het enthousiasme van de deelnemers krijg ik heel veel energie’’.

Klik hier voor meer informatie (agendapunt 6 van de vergadering van het Forum Samenleving op maandag 1 juli om 20.00 uur in het stadhuis).