Ontwerp Omgevingswetprogramma Recreatie en Toerisme 2022-2025

Ontwerp Omgevingswetprogramma Recreatie en Toerisme 2022-2025

Op 7 september 2021 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht het Ontwerp Omgevingswetprogramma Recreatie en Toerisme 2022 – 2025 vastgesteld. De provincie wil weten wat u van het beleid dat daarin is opgenomen vindt. Daarom ligt het ontwerp programma 6 weken ter inzage, zodat iedereen daarop kan reageren. Begin 2022 zullen Gedeputeerde Staten het programma definitief vaststellen. Graag informeren we u hoe u het Ontwerp OmgevingswetprogrammaRecreatie & Toerisme 2022 – 2025 kunt inzien en hoe u erop kunt reageren.

 

Wat is het Ontwerp Omgevingswetprogramma Recreatie & Toerisme 2022-2025?

Het ontwerp programma is een programma zoals bedoeld in de Omgevingswet. Het is een uitwerking van de Omgevingsvisie en van nadere kaderstelling door Provinciale Staten.

De provincie vindt het belangrijk dat er genoeg vrijetijds­voorzieningen zijn en dat deze ook aansluiten bij de behoefte. Hoe de provincie de komende jaren wil bijdragen aan verbetering van de recreatie en het toerisme is vastgelegd in het ontwerp programma. Het gaat onder andere over recreatief groen, recreatieve wandel-, fiets- en vaarroutes, vakantieparken en duurzaam (zakelijk) toerisme. Het ontwerp programma is tot stand gekomen na uitgebreide cocreatie met de diverse bij recreatie en toerisme betrokken partijen.

 

Ter inzage

Het Ontwerp Omgevingswetprogramma Recreatie & Toerisme 2022-2025 ligt vanaf 21 september 2021 tot en met 1 november 2021 ter inzage.

 

Een papieren versie van het ontwerp programma inzien

U kunt een papieren versie van het Ontwerp Omgevingswetprogramma Recreatie & Toerisme 2022-2025 in deze periode inzien op het Provinciehuis, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, op werkdagen, tijdens kantooruren. In verband met coronamaatregelen kan dat alleen op afspraak (via 030 258 9111).

 

Online inzien van het ontwerp programma

U kunt het Ontwerp Omgevingswetprogramma Recreatie & Toerisme 2022-2025 online inzien als pdf via https://www.provincie-utrecht.nl/loket/ter-inzage.

 

Hoe kunt U zienswijzen indienen?

Van 21 september tot en met 1 november 2021 kan iedereen zienswijzen indienen op het Ontwerp Omgevings­wet­programma Recreatie & Toerisme 2022-2025 bij Gedeputeerde Staten. Dit kan op de volgende manieren:

 

 1. Online via een ‘zienswijze-formulier’

Het zienswijze-formulier vindt u op www.provincie-utrecht.nl/terinzage.

 

 1. Digitaal via e-mail

  Stuur uw zienswijze per e-mail aan: recreatie.toerisme@provincie-utrecht.nl. Vermeld bij uw zienswijze: uw aanhef (bijv. de heer of mevrouw), voorletter(s), achternaam, adres, postcode en woonplaats en uw e-mailadres.

   

 1. Schriftelijk via een brief

  Richt uw brief aan Gedeputeerde Staten van Utrecht, t.a.v. de heer R. Jonge Poerink, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Vermeld bij uw zienswijze: uw aanhef (bijv. de heer of mevrouw), voorletter(s), achternaam, adres, postcode en woonplaats en zo mogelijk uw e-mailadres.

   

 2. Mondeling

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via 030 258 91 11

 

Wij verzoeken u om de zienswijze zo beknopt en concreet mogelijk te formuleren. Geef daarbij aan op welk onderdeel van het ontwerp programma (hoofdstuk, paragraaf, onderwerp) uw zienswijze betrekking heeft en wat uw motivering is. Hiermee zorgt u ervoor, dat u een zo concreet mogelijk antwoord krijgt op uw zienswijze.

 

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Naar verwachting zullen Gedeputeerde Staten begin 2022 het Omgevingswetprogramma Recreatie & Toerisme 2022 – 2025 definitief vaststellen. Daarbij zullen zij de ontvangen zienswijze betrekken. Een zienswijze kan dus leiden tot aanpassing van het ontwerp. De reactie van Gedeputeerde Staten op de ontvangen zienswijze wordt verwoord in een Nota van Beantwoording. Ook deze nota zal dan worden vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Kort na deze vaststelling ontvangen diegenen die een zienswijze hebben ingediend de Nota van Beantwoording. Omdat een programma alleen bindend is voor Gedeputeerde Staten, is het niet mogelijk om beroep in te dienen tegen het besluit tot vaststelling.

 

Heeft u nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben over deze bekendmaking of een geprint exemplaar willen opvragen, dan kunt u contact opnemen via e-mail: recreatie.toerisme@provincie-utrecht.nl.