U bent hier

Vluchtelingen in Oudewater

Veel mensen uit oorlogsgebieden zijn op de vlucht. Veel van hen zoeken hun toevlucht in West Europa. Ook in Nederland kloppen vluchtelingen aan.

Er zijn momenteel veel landen en gebieden waarin gevochten wordt of conflicten zijn. Bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan, Eritrea en Somalië. De inwoners uit deze landen vluchten weg voor het geweld. Zij vluchten omdat het moet. Het overgrote deel van de vluchtelingen wereldwijd - bijna 90 procent - wordt opgevangen in de regio van crisisgebieden. 10% komt naar Europa en daar komt weer een gedeelte van naar Nederland. Deze vluchtelingen vragen in Nederland asiel aan.

Samenwerking gemeenten in huisvesting statushouders

De gemeente Oudewater werkt samen met de U16 gemeenten bij de uitvoering van het plan van aanpak huisvesting en integratie vluchtelingen regio Utrecht. Dit plan van aanpak is de praktische uitwerking die voortvloeit uit het bestuursconvenant wat in 2016 is getekend door de U16 gemeenten.

Opvang vluchtelingen

In 2015 en 2016 vroegen veel vluchtelingen in Nederland asiel aan. Omdat de asielzoekerscentra (AZC) vol waren, deed het Rijk een dringend verzoek aan alle gemeenten om opvang voor vluchtelingen te verzorgen. Inmiddels neemt de populatie in de AZC’s af maar hebben gemeenten nog wel de verplichting om statushouders te huisvesten. Statushouders zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen voor vijf jaar. Deze mensen komen in aanmerking voor gewone huisvesting in een gemeente. Omdat er te weinig gewone sociale huurwoningen zijn, vraagt het Rijk aan gemeenten om andere vormen van huisvesting voor deze mensen te regelen. De U16 gemeenten trekken hierin samen op.

Extra huisvesting biedt woningmarkt ruimte

Door het grote aantal vluchtelingen, zal de vraag naar sociale huurwoningen komende jaren toenemen. Samen met de woningcorporaties onderzoeken de gemeenten welke mogelijkheden er zijn om extra, tijdelijke woningen te realiseren, zoals noodwoningen voor een periode van vijf tot tien jaar. Daarmee loopt de wachttijd voor gewone woningzoekenden niet verder op, maar ontstaat er juist meer ruimte op de woningmarkt. In de tussentijd wordt gewerkt aan een oplossing voor het tekort aan sociale huurwoningen in de eigen gemeente. Zodra er voldoende – nieuwe - huurwoningen zijn, verhuizen de statushouders van de noodwoning naar een huurwoning in de gemeente.