Privacy

Gemeente Oudewater respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld, conform het gestelde in deze privacyverklaring.

1. Inleiding

De gemeente Oudewater (inclusief haar onderdelen) respecteert de privacy van de bezoekers van www.oudewater.nl (hierna: website). Bij het gebruik van interactieve diensten en een bezoek aan de website staat zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens centraal. De gemeente Oudewater houdt zich dan ook aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, met name aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt aan de verwerking van persoonsgegevens.

De gemeente Oudewater gebruikt persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in het kader van de website alleen voor de doeleinden zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

 

2. Welke persoonsgegevens verwerkt de gemeente Oudewater?

Voor alle bezoekers van de website worden door de gemeente Oudewater gegevens verwerkt die worden verkregen met behulp van cookies (zie artikel 5). Als u zich op de website registreert om gebruik te kunnen maken van een van de diensten die de gemeente Oudewater aanbiedt, kunnen daarnaast de volgende gegevens worden verwerkt: e-mailadres en interessegebieden. Deze gegevens worden, samen met uw IP-adres, door de gemeente Oudewater verwerkt.

 

3. Met welk doel verwerkt de gemeente Oudewater gegevens?

De gemeente Oudewater verwerkt uw persoonsgegevens ter uitvoering van de door de gemeente aangeboden en gefaciliteerde diensten en om de relatie met u te onderhouden. Ook worden uw persoonsgegevens gebruikt voor het (kunnen) uitvoeren van verzoeken, zoals het versturen van een nieuwsbrief. Daarnaast kunnen de gegevens worden gecombineerd en geanalyseerd voor het uitvoeren van statistisch onderzoek en het personaliseren van webpagina’s.

 

4. Aan wie verstrekt de gemeente Oudewater gegevens?

De gemeente Oudewater zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. De gemeente geeft uw persoonsgegevens soms aan instellingen zoals pensioenfondsen en de belastingdienst. Zij maken hiervan gebruik bij de uitvoering van hun wettelijke taken. Wilt u niet dat bedrijven of particulieren uw persoonsgegevens kunnen opvragen uit de Basisregistratie personen (BRP)? Dan kunt u een geheimhoudingsverzoek persoonsgegevens indienen.

 

5. Wat zijn cookies en hoe gebruikt de gemeente Oudewater deze?

Om de toegankelijkheid van de website te optimaliseren, wordt op de website gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een heel klein tekstbestandje dat tijdelijk op uw harde schijf wordt geplaatst door een webpagina-server. Met behulp van een cookie kan onze website u herkennen wanneer u opnieuw onze website bezoekt en kan de site speciaal op u worden ingesteld. Een cookie helpt u dus tijd te besparen. Een cookie kan geen virussen verspreiden. De gemeente Oudewater deelt geen gegevens met Google en heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Wij gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

U kunt cookies weigeren door uw browserinstellingen te wijzigen. Wij wijzen u er echter op dat dit het gebruik van sommige functionaliteiten van de website kan vertragen of onmogelijk kan maken. Via de help-functie van uw browser kunt u meer informatie over cookies verkrijgen.

 

6. Gebruik van DigiD

Voor een aantal online diensten is het gebruik van DigiD vereist. Met uw persoonlijke DigiD kunt u zich identificeren op websites van de overheid. Zo weten overheidsinstellingen dat ze echt met u te maken hebben en wordt mogelijke fraude met uw persoonsgegevens voorkomen.

Meer informatie en het aanvragen van DigiD op de DigiD website (https://www.digid.nl).

 

7. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van de gemeente Oudewater?

De website kan links naar websites van derden bevatten. De gemeente Oudewater is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

 

8. Hoe beschermt de gemeente Oudewater persoonsgegevens?

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of enig onrechtmatig gebruik maakt de gemeente Oudewater gebruik van passende beveiligingsprocedures.

De gemeente Oudewater bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

 

9. Welke rechten hebt u?

U hebt het recht de gemeente Oudewater te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. De gemeente zal op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u de gemeente verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal de gemeente in ieder geval binnen vier weken reageren.

 

10. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Dit kan door de gemeente Oudewater altijd gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website gepubliceerd zijn. Wij raden u aan de privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

11. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacy beleid van de gemeente Oudewater ten aanzien van de website dan kunt u dit kenbaar maken met behulp van het volgende e-mailadres: stadskantoor@oudewater.nl.

 

12. Recht van toepassing

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.