Ouderlijk gezag aanvragen

Als u het gezag over een kind heeft, bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind en heeft u vrijwel altijd een onderhoudsplicht. Ook bent u de wettelijke vertegenwoordiger en beheert u het vermogen van het kind. In Nederland staan vrijwel alle minderjarigen onder gezag. Dit betekent dat zij bepaalde beslissingen niet zelfstandig mogen nemen. Het gezag eindigt automatisch als uw kind 18 wordt of voor die tijd trouwt.

Wat zijn de mogelijkheden?

 • de biologische moeder heeft het gezag over het kind tenzij de moeder minderjarig is of onder curatele is gesteld.
 • gehuwd/geregistreerd partnerschap: de moeder oefent het gezag gezamenlijk uit met haar echtgenoot of geregistreerd partner als het kind is geboren tijdens hun huwelijk of geregistreerd partnerschap.
 • ongehuwd/geen geregistreerd partnerschap: alleen de moeder heeft het gezag. De vader krijgt pas gezamenlijk met de moeder het gezag over het kind nadat zij het gezamenlijke gezag hebben ingeschreven in het gezagsregister van de rechtbank.

Wat zijn de voorwaarden?

 • het kind beschikt over een BSN
 • het kind is niet geboren tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap.
 • op het moment dat het verzoek wordt ingediend, oefent de moeder het gezag alleen uit.
 • het verzoek moet gezamenlijk door beide ouders worden ingediend.
 • de vader heeft het kind erkend of het vaderschap is gerechtelijk vastgesteld.
 • de ouders zijn meerderjarig.
 • de ouders hebben niet eerder gezamenlijk het gezag uitgeoefend over het desbetreffende kind.
 • de ouders zijn geen van beiden onder curatele gesteld.
 • geen van beide ouders lijdt zodanig aan een geestelijke stoornis dat hij of zij in de onmogelijkheid verkeert het gezag uit te oefenen.
 • de vader of moeder is niet door middel van een rechterlijke uitspraak ontheven van of ontzet uit het gezag over het kind over wie zij gezamenlijk gezag uit willen oefenen.
 • er is geen derde (andere) persoon met het gezag belast.
 • het kind is door adoptie in familierechtelijke betrekking met de vader komen te staan, terwijl de vader niet met de moeder is gehuwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.
 • u heeft niet al eerder een aantekening voor hetzelfde kind laten maken in het gezagsregister.

Hoe melden/aanvragen?

Vul het aanvraagformulier op www.rechtspraak.nl in.

Aanvraagformulier invullen

Wat heb ik nodig?

 • DigiD inlogcode
 • gegevens van het kind
 • uw gegevens
 • gegevens van uw partner

Wat kost het?

Geen kosten

Hoe lang duurt het?

2 weken