Slopen of asbest verwijderen, melding doen

Wanneer u bouwwerken, standplaatsen en/of woonwagens (gedeeltelijk) wilt slopen of asbest wilt verwijderen, is in bijna alle gevallen een sloopmelding voldoende.

Wat zijn de mogelijkheden?

Bij het slopen of verwijderen van asbest is er in een aantal gevallen een melding of vergunning nodig. Een sloopmelding is niet nodig als naar redelijke schatting de hoeveelheid sloopafval niet meer is dan 10 m3. Dit geldt meestal niet als het bij slopen ook gaat om het verwijderen van asbest. Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij u als ondernemer of bedrijf toch zonder vergunning of sloopmelding asbest mag verwijderen.

Bij en in monumenten heeft u altijd een sloopvergunning nodig.

Wat zijn de voorwaarden?

Particulieren

Nadat u een sloopmelding heeft gedaan mag u in een aantal gevallen zelf geschroefde, asbesthoudende platen verwijderen:

 • asbestvezels die hechtgebonden, maar geen dakleien zijn
 • afkomstig uit de woning of een bijgebouw op hetzelfde erf als deze niet gebruikt wordt als bedrijfs- of kantoorruimte
 • tot een maximum van 35 m2 per perceel

Het zelf verwijderen van asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking wanneer u aan de volgende eisen voldoet:

 • afkomstig uit de woning of een bijgebouw op hetzelfde erf als deze niet gebruikt wordt als bedrijfs- of kantoorruimte
 • tot een maximum van 35 m2 per perceel

Deze uitzonderingen gelden alleen wanneer u als particulier zelf asbest verwijderd en de benodigde beschermingsmaatregelen neemt. U  hoeft in deze gevallen geen asbestinventarisatie te doen, maar wel een sloopmelding aan vragen. Asbesthoudende materialen kunt u inleveren bij de milieustraat. De asbesthoudende materialen dienen in asbestzakken gedaan te worden. Deze zakken kunt u gratis afhalen op de milieustraat.

Ondernemers en bedrijven

Ondernemers en organisaties mogen asbest niet zelfstandig verwijderen. Dit moet door een erkend bedrijf worden uitgevoerd. Uitzonderingen op de sloopmeldingsplicht zijn:

 • waterleidingbuizen, gasleidingbuizen, rioolleidingbuizen en mantelbuizen als ze deel uit maken van het ondergrondse openbare gas-, water-, en rioolleidingnet
 • verwijderen van geklemde asbesthoudende vloerplaten onder verwarmingstoestellen
 • verwijderen van asbesthoudend beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen
 • verwijderen van asbesthoudende pakkingen uit verbrandingsmotoren, procesinstallaties of verwarmingstoestellen met een nominaal vermogen lager dan 2250 kilowatt

Twijfelt u of in een bepaald product asbest zit, neem dan contact op met de Inspectie Gezondheidsbescherming (tel.: (0800) 04 88). Zij geven u advies over de eventuele aanwezigheid van asbest. Voor meer informatie over asbest, kijkt u op de website van de Rijksoverheid

Is het bouwwerk voor 1994 gebouwd dan is de kans groot dat dit asbest bevat. Bij uw melding of aanvraag tot vergunning moet u dan een asbestinventarisatierapport indienen.

Hoe melden/aanvragen?

Uw aanvraag regelt u digitaal via: https://www.omgevingsloket.nl/. Om het formulier te kunnen invullen, heeft u een DigiD inlogcode nodig (Wat is DigiD?).

Om uw aanvraag te kunnen behandelen hebben wij de volgende stukken nodig:

 • situatieschets
 • de maten van het gebouw (via een eenvoudige tekening. Dit hoeft geen tekening van een architect te zijn)
 • asbestinventarisatierapport door gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf (als het bouwwerk ouder is dan 1994)
 • sloopmethode en het sloopveiligheidsplan
 • de aard en hoeveelheid vrijkomend materiaal
 • onderzoeksrapport naar aard, omvang en samenstelling van het gevaarlijk afval, alleen van toepassing als er gevaarlijk afval vrijkomt bij de sloop

Wat kost het?

 • melding: geen kosten
 • vergunning: € 238,20

Hoe lang duurt het?

 • afgifte vergunning voor een gemeentelijk monument: 8 weken
 • afgifte vergunning voor een Rijksmonument: 26 weken
 • afgifte voor een sloopmelding: 4 weken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via tel.: 14 0348.

Wilt u een container op de openbare weg plaatsen voor afval? Dan dient u dit vooraf aan te vragen via een precario aanvraagformulier. Aan het tijdelijk huren van gemeentelijke grond zijn kosten verbonden.