Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staan regels en bestemmingen die gelden voor percelen.

Procedure

Het maken van een bestemmingsplan doorloopt een wettelijke procedure (Wet Ruimtelijke Ordening). Deze werkwijze doorloopt een aantal stappen.

Opdracht vanuit het gemeentebestuur

Het gemeentebestuur geeft opdracht een bestemmingsplan te maken of te herzien. Hiervoor zijn verschillende redenen:

 • een stuk grond moet ontwikkeld worden of heeft geen bestemming.
 • ongewenste ontwikkelingen moeten worden tegengegaan.
 • gewenste ontwikkelingen moeten gestimuleerd worden.
 • een inwoner/bedrijf verzoekt een bestemming op een perceel te herzien.
 • een bestemmingsplan moet wettelijk worden herzien (iedere 10 jaar).

Voorbereidingsfase

Onderzoek naar:

 • inventarisatie van het plangebied en bepalen van stedenbouwkundige en juridische uitgangspunten.
 • haalbaarheid en betaalbaarheid van wensen en ideeën van wijkplatforms en bewoners.
 • milieu- en verkeersaspecten.

Voorontwerp

 • realiseren voorontwerp bestemmingsplan.
 • bekendmaking digitaal.
 • ter inzage leggen van het voorontwerp bestemmingsplan voor inspraak (mogelijk is dat er een inspraak avond georganiseerd wordt).
 • bekijken en verwerken van reacties in het ontwerp bestemmingsplan.

Ontwerp

 • bekendmaking digitaal en in de IJsselbode.
 • ter inzage legging (6 weken). Tijdens de ter inzage legging wordt aangegeven wat veranderd is ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan.
 • in deze fase is mag iedereen een zienswijze indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Vaststelling

 • eventueel aanpassing van het bestemmingsplan naar aanleiding van ingediende zienswijzen.
 • indieners van zienswijzen krijgen gelegenheid hun reactie toe te lichten aan de gemeenteraad.
 • beslissing van de gemeenteraad over vaststelling van het bestemmingsplan.
 • ter inzage legging (6 weken). Tijdens deze 6 weken kan in beroep worden gegaan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voorwaarde is dat eerder een zienswijze ingediend is of het gaat om een wijziging bij vaststelling van het bestemmingsplan.
 • een dag na afloop van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking tenzij er een voorlopige voorziening is ingediend.

 

Bestemmingsplannen inzien?

Bestemmingsplannen digitaal inzien.

Of kom langs op het stadskantoor. Om wachttijden te voorkomen werken wij op afspraak

Plan uw afspraak in