Collegevergadering 04 juni 2024

Aanwezigen: Burgemeester De Vries, wethouder Schomaker, wethouder Kok, wethouder Lont en gemeentesecretaris Van Eck

 

D/24/136503 | Raadsinformatiebrief over de handreiking burgerparticipatie (Omgevingswet) bij initiatieven in de leefomgeving

Advies 

1. Stel de bijgevoegde Handreiking burgerparticipatie (Omgevingswet) bij initiatieven in de leefomgeving vast; 
2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de Handreiking burgerparticipatie (Omgevingswet) bij initiatieven in de leefomgeving en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/146080 | Voorjaarsrapportage 2024 Oudewater

Advies 

1. Stel de raad voor, door middel van bijgevoegd raadsvoorstel, de Voorjaarsrapportage 2024 vast te stellen; 
2. Mandateer wethouder Lont om, indien nodig, aanpassingen aan de Voorjaarsrapportage 2024 en het raadsvoorstel te doen. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/146089 | Kadernota 2025 Oudewater

Advies 

1. Stel de raad voor, door middel van bijgevoegd raadsvoorstel, de Kadernota 2025-2028 vast te stellen; 
2. Mandateer wethouder Lont om, indien nodig, aanpassingen aan de Kadernota 2025-2028 en het raadsvoorstel te doen. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/145861 | Plan van aanpak Nota Grondbeleid Oudewater

Advies 

1. Stem in met de bijgevoegde memo 'Opzet en proces Nota Grondbeleid Oudewater'. 
2. Besluit om de benodigde inzet en bijbehorende plankosten als budgetaanvraag op te nemen in de Voorjaarsnota 2024 

Besluit

Akkoord

 

D/24/142415 | Verordening Jeugdhulp Oudewater 2024

Advies 

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 

1. De 'Verordening Jeugdhulp gemeente Oudewater 2024' vast te stellen. 
2. De 'Verordening Jeugdhulp gemeente Oudewater 2024' in werking te laten treden op de dag na bekendmaking. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/142733 | Definitieve vastgestelde documenten KPI's Informatiebeheer 2023 gemeente Oudewater

Advies 

1. Neem kennis van de bijgevoegde KPI-rapportage ‘Archief- en informatiebeheer 2023 gemeente Oudewater’ van het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek- en Lopikerwaard (RHC). 
2. Stel het bijgevoegde plan van aanpak ‘Verbeterplan op de KPI-rapportage archief- en informatiebeheer 2023 gemeente Oudewater’ vast. 
3. Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief ‘RIB KPI's archief- en informatiebeheer 2023 gemeente Oudewater’, en stuur deze naar de raad. 
4. Stuur de KPI-rapportage 2023 en het daarbij behorende vastgestelde plan van aanpak toe aan het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht in het kader van de wet de Wet revitalisering generiek toezicht. 
5. Stuur het vastgestelde plan van aanpak toe aan het RHC. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/144761 | Jaarverantwoording kinderopvang 2023, gemeente Oudewater

Advies

1. Stel de bijgevoegde jaarverantwoording kinderopvang 2023 vast. 
2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de jaarverantwoording kinderopvang 2023 en stuur deze, samen met de vragenlijst jaarverantwoording kinderopvang 2023, door naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/145098 | Wijzigingsbesluit Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Oudewater

Advies 

Het bijgevoegde Wijzigingsbesluit Leidraad invordering gemeentelijke belastingen vast te stellen. 

Besluit

Akkoord