Collegevergadering 05 maart 2024

Aanwezigen: burgemeester De Vries, wethouder Schomaker, wethouder Kok, wethouder Lont en gemeentesecretaris Van Eck 

 

D/24/135554 | Accountantsprotocol WMO en Jeugdwet 2023 en verder

Advies 

1. In te stemmen met het overnemen van het bijgevoegde landelijke accountantsprotocol voortkomend uit het project Sociaal Domein (bijlage 1) als aanvulling op de bestaande inkoopcontracten met zorgaanbieders voor het jaar 2023. 
2. In het vervolg de jaarlijks geüpdatet landelijke accountantsprotocol aan te houden. Onvoorziene omstandigheden, zoals wijzigingen ten aanzien van de omzetgrens van € 125.000,- of wijzigingen ten aanzien van de wijze van inkoop uitgezonderd. 
3. In te stemmen met het instellen van de omschreven omzetgrens van 
€ 125.000,-- voor het aanleveren van een controleverklaring door de zorgaanbieders die zorg hebben geleverd in het boekjaar 2023 en de komende boekjaren. 
4. In te stemmen met het communiceren aan de zorgaanbieders over het hanteren van dit protocol in aanvulling op de bestaande contracten, middels bijgevoegde brief (bijlage 2) verzonden vanuit de inkooporganisatie Utrecht West. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/136402 | Concept-jaarstukken 2023 Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

Advies 

1. Stem in met de bijgevoegde raadsinformatiebrief inzake de concept-jaarrekening 2023 van Afval Verwijdering Utrecht (AVU) en stuur deze door naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/136073 | Vlaggenprotocol 2024

Advies 

1. Stel het gewijzigde Vlaggenprotocol gemeente Oudewater vast; 
2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over het gewijzigde vlaggenprotocol gemeente Oudewater en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/135651 | Stand van Zaken Landelijk gebied

Advies 

1. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over Stand van zaken Landelijk Gebied en stuur deze naar de raad .

Besluit

Akkoord

 

D/24/137378 | Publicatie van de verleende omgevingsvergunning voor Pluimveebedrijf Wiltenburg

Advies

Stem in met bijgevoegde raadsinformatie 'Publicatie van de verleende omgevingsvergunning voor Pluimveebedrijf Wiltenburg' en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/135882 | Rouwprotocol gemeente Oudewater

Advies 

Het rouwprotocol voor de gemeente Oudewater vast te stellen. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/136955 | Raadsvragen Parkeerfonds en Wijngaardstraat

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief met de beantwoording van de vragen van de fracties van De Onafhankelijken, het CDA en de VDD over het parkeerfonds en het parkeren in de Wijngaardstraat en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/136798 | Voornemen Vermilion gaswinning uit veld Papekop

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over het voornemen van Vermilion Energies om het gasveld Papekop in gebruik te gaan nemen en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/24/136375 | Zienswijze ontwerp-begroting 2025 Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

Advies 

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
1. Kennis te nemen van de Ontwerp-begroting 2025 van de Afval Verwijdering Utrecht; 
2. Met betrekking tot de Ontwerp-begroting 2025 van de Afval Verwijdering Utrecht de zienswijze met kenmerk D/24/136379 vast te stellen; 
3. De geprognosticeerde deelnemersbijdrage voor 2025 te verwerken in de conceptprogrammabegroting. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/133311 | Ontwikkelingen Integraal Zorgakkoord (IZA) en regioplan Midden Nederland

Advies 

1. Kennis nemen van ontwikkelingen Integraal Zorgakkoord (IZA) en regioplan Midden Nederland (D/24/133312) 
2. Akkoord gaan met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief (D/24/133313) en stuur deze aan de raad. 

Besluit

Akkoord