Collegevergadering 14 mei 2023

Aanwezigen: Burgemeester De Vries, wethouder Schomaker, wethouder Kok, wethouder Lont en loco-gemeentesecretaris Van de Burgt

 

D/24/141167 | Raadsvoorstel vaststellen Warmteprogramma

Advies 

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om in te stemmen met de inhoud van het Warmteprogramma Oudewater. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/142583 | Oudewater isoleert koopwoningen

Advies 

1. stel de ‘Subsidieregeling Oudewater isoleert koopwoningen’ vast; 
2. stel de ‘Maatregelenlijst Subsidieregeling Oudewater isoleert koopwoningen’ vast; 
3. verleen, overeenkomstig bijgevoegd ‘Mandaatbesluit benoemen uitvoerder Subsidieregeling Oudewater isoleert koopwoningen’, mandaat en machtiging aan de directeur van weMaron B.V. voor het uitvoeren van de ‘Subsidieregeling Oudewater isoleert koopwoningen’; 
4. besluit tot het aangaan van de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst met Energie Oudewater. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/138992 | Jaarstukken 2023, ontwerpbegroting 2025, geactualiseerde begroting 2024 VRU

Advies

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om:

1. kennis te nemen van de jaarrekening 2023, de geactualiseerde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU);
2. de zienswijze met kenmerk D/24/067967 vast te stellen, waarmee wordt ingestemd met de stukken.
3. de geprognosticeerde deelnemersbijdrage voor 2025 van €726.000 (GBTP) en €24.000 (IGPP) te verwerken in de concept-programmabegroting van 2025, inhoudende een verhoging van €41.000 (GBTP) en €3.000 (IGPP) ten opzichte van de begroting 2024.

Besluit

Akkoord

 

D/24/142186 | Zienswijze op concept Ontwerpbegroting 2025 GGDrU

Advies 

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel (met kenmerk D/24/142181) voor om: 

1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU); 
2. Een positieve zienswijze vast te stellen inhoudende dat de gemeenteraad de voorgestelde uitgangspunten voor de Ontwerpbegroting 2025 onderschrijft, met als aandachtspunt: 'Gezien de grote opgave die gemeenten wacht in het ravijnjaar 2026 willen wij dat alle gemeenschappelijke regelingen in een vroeg stadium, voorafgaand aan vaststelling van de kadernota, besparingsmogelijkheden in kaart brengen. Wij zien graag dat een proces wordt ingericht, dat gericht is op het maken van realistische en duidelijke inhoudelijke bestuurlijke keuzes gericht op het in kaart brengen van specifieke taken die kunnen worden afgeschaald of beëindigd. Hierdoor hoeven generieke procentuele bezuinigingen niet ter tafel te komen en wordt voorkomen dat de druk op de organisatie toeneemt omdat onder beperkte capaciteit hetzelfde werk moet worden gedaan. Wij zien graag in het eerste half jaar van 2024 een procesontwerp hiervoor tegemoet.' 
3. De geprognotiseerde gemeentelijke bijdrage voor 2025 van € 533.710 te verwerken in de concept-programmabegroting 2025, inhoudende een verhoging van € 34.130 ten opzichte van de meerjarenraming 2023-2026; 
4. Deze zienswijze middels bijgevoegde brief (met kenmerk D/24/142180) te sturen aan het dagelijks bestuur van de GGDrU.

Besluit

Akkoord

 

D/24/143200 | Vlasakker 9 te Oudewater

Advies 

Besluit om het verzoek tot aankoop van een strook gemeentegrond naast de Vlasakker 9 te Oudewater af te wijzen. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/143703 | Beleidsnotitie Externe Veiligheid

Advies 

1. Stel het beleidskader ‘Gezamenlijke beleidsnotitie externe veiligheid ODRU gemeenten’ vast, waarmee het huidige beschermingsniveau voor externe veiligheid wordt geborgd onder de Omgevingswet. 
2. Besluit het bestaande beleid in te trekken. 
3. Stem in met de inhoud van de bijgevoegde raadsinformatiebrief over de Gezamenlijke beleidsnotitie externe veiligheid ODRU gemeenten en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/138049 | Mandaatregister Oudewater 2024

Advies

Voorstel aan burgemeester en wethouders:

1. stel het ‘Mandaatregister gemeente Oudewater 2024’ vast;
2. besluit dit besluit de dag na die waarop zij is bekendgemaakt in werking te laten treden;
3. besluit het ‘Mandaatregister gemeente Oudewater 2015’ gelijktijdig met de inwerkingtreding van het 'Mandaatregister gemeente Oudewater 2024' in te trekken.

Voorstel aan burgemeester:
1. stel het ‘Mandaatregister gemeente Oudewater 2024’ vast;
2. besluit dit besluit de dag na die waarop zij is bekendgemaakt in werking te laten treden;
3. besluit het ‘Mandaatregister gemeente Oudewater 2015’ gelijktijdig met de inwerkingtreding van het 'Mandaatregister gemeente Oudewater 2024' in te trekken.

Besluit

Akkoord