Collegevergadering 21 mei 2024

Aanwezigen: Burgemeester De Vries, wethouder Schomaker, wethouder Kok, wethouder Lont en gemeentesecretaris Van Eck

 

D/24/143425 | Akkoord verder ontwikkelen Stadspas

Advies 

Voorstel aan burgemeester en wethouders: 
1. Stem in met de deelname van de gemeente Oudewater aan de Stadspas die gezamenlijk wordt ontwikkeld met de gemeenten Montfoort, Woerden, Bodegraven-Reeuwijk en De Ronde Venen. 
2. Stem in met de businesscase van de Stadspas: de begrote éénmalige kosten en de begrote uitvoeringskosten. 
3. Stem in met de bijgevoegde concept Dienstverleningsovereenkomst. 
4. Stem in met de uit de Dienstverleningsovereenkomst voortvloeiende afspraak dat de gemeente Woerden als penvoerder fungeert voor het aanbestedingstraject van de Stadspas. 
5. Stem in met de uit de Dienstverleningsovereenkomst voortvloeiende afspraak dat de gemeente Woerden de Accountmanager Stadspas in dienst neemt. 

Voorstel aan burgemeester: 
1. Verleen wethouder Kok volmacht om de definitieve dienstverleningsovereenkomst namens de gemeente Oudewater te ondertekenen. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/144531 | Beantwoording vragen CDA Oudewater over verhuur Johannieterhof 45

Advies 

Stem in met de beantwoording van artikel 32 vragen van de fractie CDA Oudewater over "Verhuur Johannieterhof 45" en stuur deze raadsinformatiebrief naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/133088 | Beleidsregels laadinfrastructuur openbaar gebied Oudewater 2023

Advies 

1. Besluit de beleidsregels Plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen op openbaar terrein 2024 vast te stellen. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/145030 | Zienswijze begroting Ferm Werk 2025 - 2028

Advies 

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel (D/24/144972) voor om: 
1. Kennis te nemen van de begroting Ferm Werk 2025 - 2028 (D/24/144982). 
2. De geprognosticeerde deelnemersbijdrage voor 2025 van 3.413.00 euro te verwerken in de concept programmabegroting 2025 - 2028, inhoudende een verhoging van 113.000 euro ten opzichte van de meerjarenraming 2024 - 2027. 
3. De zienswijze met kenmerk D/24/145000 vast te stellen, waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen: 
• De uitvoeringskosten in de begrotingsprogramma’s differentiëren in concreet te leveren diensten. Welke diensten levert Ferm Werk, tegen welke prijs? Hoe vertaalt de inzet van Ferm Werk zich in meetbare effecten? Welke inspanningen er op welke doelgroepen worden geleverd en met welke resultaten? Hoeveel inwoners maken gebruik van welke diensten en met welk effect? 
• Uiterlijk 2025 een plan gericht op verbeterde afstemming en optimalisering van de dienstverlening gericht op de opgave huisvesting en inburgering statushouders 
• Het toepassen van de nieuwe verdeelsleutels en, in lijn daarmee, het toekennen van de uitvoeringskosten aan de programma’s vergt een zorgvuldige verklaring. Wij verzoeken Ferm Werk om meer inzicht te geven in de verschillen tussen de begroting van 2024 en 2025 dan de huidige verklaring op bladzijde 68 en 69 van de begroting 

Besluit

Akkoord