Collegevergadering 23 april 2024

Aanwezigen: Burgemeester De Vries, wethouder Schomaker, wethouder Kok, wethouder Lont en gemeentesecretaris Van Eck

 

D/24/141627 | Vragen Progressief Oudewater: Vroegsignalering van schulden

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van artikel 32-vragen van Progressief Oudewater 'Vroegsignalering van schulden' en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/142021 | Verkeersveiligheid buitenwegen

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegd raadsinformatiebrief over de verkeersveiligheid op de buitenwegen en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/141800 | Zienswijze ontwerp eerste bijgestelde begroting 2024 en ontwerp begroting 2025-2028 Omgevingsdienst Utrecht (ODRU)

Advies 

Stel de raad voor om: 

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van de ODRU, met een negatief resultaat van € 643.754, waarbij een eenmalige bijdrage aan de gemeenten gevraagd wordt, voor de gemeente Oudewater € 13.027, om de weerstandscapaciteit / algemene reserve op gewenst niveau te brengen. 
2. Kennis te nemen van de eerste (ontwerp)bijgestelde begroting 2024 van de ODRU waarin een bijgesteld uurtarief van € 116,- is opgenomen wat een eenmalige extra bijdrage voor Oudewater betekent van € 40.762. 
3. Kennis te nemen van de (ontwerp)begroting 2025-2028 van de ODRU waarin een gemeentelijke bijdrage voor 2025 van de gemeente Oudewater is opgenomen van € 705.528. 
4. De zienswijze met kenmerk D/24/141436 vast te stellen, waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen: 
a. Tussentijdse aanpassingen begroting niet wenselijk. 
b. Hoe stevig is de verlaging van het uurtarief voor 2025. 
c. Extra inzet voor fusietraject is risico voor continuïteit van de uitvoering en kan financiële risico's met zich meebrengen. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/142092 | Jaarrekening 2023 Oudewater

Advies 

De bijgevoegde conceptstukken van het jaarverslag 2023 te bespreken en de conceptstukken voor controle aan de accountant aan te bieden. 

Besluit

Akkoord