Collegevergadering 26 maart 2024

Aanwezigen: Burgemeester De Vries, wethouder Schomaker, wethouder Kok, wethouder Lont en gemeentesecretaris Van Eck

 

D/23/129173 | Aanvullend krediet wagenpark

Advies 

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 

1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van €287.000 om de kostenstijging van de vervanging van het wagenpark op te kunnen vangen en een verduurzamingsslag mogelijk te maken. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/133985 | Aanwijzing AVOI toezichthouder

Advies 

Besluit de in de bijlage genoemde persoon aan te wijzen als Toezichthouder Kabels en Leidingen. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/139252 | Collegevoorstel inzake beantwoording Art. 32 vragen VVD Oudewater inzake Tappersheul III

Advies 

Stem in met inhoud van de beantwoording van de artikel 32 vragen van de VVD Oudewater inzake Tappersheul III en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/137126 | Vaststelling bestemmingsplan Oude Utrechtsestraatweg 1a

Advies 

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 
1. het bestemmingsplan ''Oude Utrechtsestraatweg 1a” met planidentificatie NL.IMRO.0589.OudeUtrechtseSw1a-VA01, bestaande uit verbeelding, regels, toelichting met bijlagen en erfinrichtingsplan, ongewijzigd vast te stellen; 
2. geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan ''Oude Utrechtsestraatweg 1a” vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/131616 | Actualisatie APV Oudewater

Advies 

De raad voor te stellen om: De Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oudewater 2024 conform bijgevoegd raadsbesluit vast te stellen. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/137138 | Stand van zaken project Westerwal Oudewater 

Advies 

1. Stem in met de inhoud van de raadsinformatiebrief "Stand van zaken Westerwal" en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord