Collegevergadering 27 februari 2024

Aanwezigen: burgemeester De Vries, wethouder Schomaker, wethouder Kok, wethouder Lont en gemeentesecretaris Van Eck

 

D/24/134358 | Veiligheidsbeeld 2023 Oudewater

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over het gemeentelijk veiligheidsbeeld 2023 en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/133365 | Samenwerkingsovereenkomst maatwerk GGDrU 2024

Advies 

1. Besluit tot het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst 2024 met de GGDrU met terugwerkende kracht per 1 januari 2024. 

Advies aan burgemeester: 
1. Verleen volmacht aan wethouder Walther Kok om de Samenwerkingsovereenkomst 2024 namens de gemeente Oudewater te ondertekenen. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/133052 | Intergemeentelijke samenwerking bevolkingszorg

Advies 

1. Besluit tot intergemeentelijke samenwerking met de gemeente Stichtse Vecht voor de rol van Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz). 
2. Besluit het convenant Intergemeentelijke samenwerking Officier van Dienst Bevolkingszorg van de gemeenten Stichtse Vecht, Woerden en Oudewater aan te gaan. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/136169 | Zienswijze ontwerp-begrotingswijziging Afval Verwijdering Utrecht (AVU) 2024

Advies 

1. Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 
a. Kennis te nemen van de Raadsbrief begrotingswijziging 2024; 
b. Met betrekking tot de Ontwerp-begrotingswijziging 2024 geen zienswijze uit te brengen; 
c. De Afval Verwijdering Utrecht middels bijgaande brief laten weten dat de gemeenteraad geen zienswijze indient. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/134931 | Beleidsneutrale overgang bodemtaken omgevingswet

Advies 

Besluit de volgende documenten van toepassing te verklaren op de uitoefening van gemeentelijke bodemtaken: 
a. Handelingskader voor Diffuus lood in de bodem, provincie Utrecht vastgesteld 24 september 2019, referentienummer 81F8FFB6. 
b. De memo “Risicogrenzen ten behoeve van de vaststelling van Interventiewaarden voor PFOS, PFOA en Gen X” 20 juli 2021 versie 1.1 van het RIVM te hanteren. 
c. De Circulaire bodemsanering 2013 (Staatscourant 27 juni 2013 nr 16675). 

Besluit

Akkoord

 

D/24/135241 | Nieuwe tekst annex 13 bij Deelnemersovereenkomst 2022 met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten gemeente Oudewater

Advies 

1. Besluit in te stemmen met de wijziging van de bepaling in de Deelnemersovereenkomst 2022 met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (startersleningen), van de vergoeding over het positieve (credit) saldo en het negatieve (debet) saldo van de rekeningen-courant van maandbasis naar dagbasis, met terugwerkende kracht per 1 januari 2024. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/124845 | Klachtenregeling Oudewater

Advies 

1. De Klachtenregeling gemeente Oudewater 2024 vast te stellen; 
2. De raad voor te stellen, voor zover het de eigen bevoegdheden betreft, de Klachtenregeling Oudewater 2024 vast te stellen. 

Advies aan Burgemeester: 
De Klachtenregeling gemeente Oudewater 2024 vast te stellen, voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/133435 | Spelregels representatielijst gemeente Oudewater

Advies 

Stel de bijgevoegde "Spelregels representatielijst gemeente Oudewater" vast. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/132743 | Extra informatie over motie Winterplan

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief met daarin extra informatie over de Motie 'Winterplan 2023 Armoede Oudewater' en verzend deze naar de gemeenteraad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/135804 | Raadsinformatiebrief over traject Stadspas

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over het traject van de regionale Stadspas en verzend deze naar de gemeenteraad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/136474 | Instemmen met wijziging regeling Omgevingsdienst regio Utrecht, ODRU 2024 - Oudewater

Advies 

Stem in met het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht conform bijgevoegd wijzigingsvoorstel. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/134283 | Jaarbrief wonen en woningbouwplanning

Advies 

1. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief Jaarbrief wonen en woningbouwplanning en de daarbij behorende bijlagen en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/136950 | Beeldkwaliteitsplan Oranje Bolwerck

Advies 

1. Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

Besluit

Akkoord