Privacyverklaring

De gemeente verzamelt, bewaart en verwerkt persoonsgegevens volgens de richtlijnen van de AVG-wet en WPG en beschermt zo uw privacy.

Iedereen heeft recht op privacy. De gemeente beschikt over veel informatie over haar inwoners, hier gaan wij zorgvuldig mee om en uw informatie wordt goed beveiligd. De gemeente gebruikt uw persoonsgegevens voor het goed uitvoeren van haar gemeentelijke taken, wettelijke verplichtingen voor een overeenkomst. In deze verklaring leest u hoe de gemeente omgaat met uw persoonsgegevens.  

1. Gebruik van uw persoonsgegevens 

Afhankelijk van de diensten of producten waar u gebruik van maakt heeft de gemeente gegevens van u nodig. Denk hierbij aan de aanvraag van een rijbewijs, verstrekken van vergunningen, uitkeren van subsidies of het handhaven van de openbare orde. De gemeente regelt dat uw persoonsgegevens enkel en alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld of voor een doel dat hier mee te maken heeft. 

2. Bescherming van uw persoonsgegevens 

De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens volgens de verplichtingen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de wet Politiegegevens (WPG) stelt. Als gemeente moeten wij door de AVG en de WPG maatregelen te nemen om 

  • misbruik;
  • verlies;
  • onbevoegde toegang;
  • ongewenst openbaar maken;
  • ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan. 

De gemeente Oudewater hecht veel waarde aan een goede bescherming van persoonsgegevens.  

3. Bewaartermijnen 

De gemeente bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of langer als dat verplicht is volgens de Archiefwet. 

4. Leveranciers en externe partijen

Het kan voorkomen dat het noodzakelijk is dat andere partijen buiten de gemeente toegang hebben tot onze informatie. Deze externe partijen krijgen dan toegang tot onze systemen of ontvangen informatie hieruit. De gemeente blijft verantwoordelijk voor een correcte omgang met uw persoonsgegevens. Hierover maakt de gemeente passende afspraken met deze partijen.  

5. Samenwerken 

De gemeente werkt samen met organisaties zoals hulpverleners of politie. Binnen deze samenwerkingen kan het voorkomen dat informatie over u wordt gedeeld of ontvangen. De privacywetgeving en het beroepsgeheim zullen wij altijd respecteren. 

6. Uw rechten 

  • U heeft het recht om uw persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt te bekijken en door te lezen. U kunt een aanvraag doen om deze gegevens in te zien. Dit heet een inzage verzoek. De gemeente is verplicht uw verzoek binnen een maand te behandelen. 
  • U heeft het recht op aanvulling, correctie, afscherming of verwijdering van uw persoonsgegevens als dat nodig is. 
  • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. 

U mailt hiervoor een verzoek naar privacy@woerden.nl. Geef in uw verzoek aan welk recht u wilt gebruiken én om welke verwerking of persoonsgegevens het gaat.

Let op: we controleren uw identiteit vóórdat we uw verzoek behandelen. Hiervoor is het noodzakelijk dat u zich legitimeert. De gemeente behandelt uw verzoek binnen 4 weken. 

6. Klachten

Bent u het oneens met de manier waarop de gemeente uw persoonsgegevens verwerkt?

  • Dan kunt u een e-mail sturen naar de ‘functionaris gegevensbescherming’: OW-FG@Oudewater.nl. Deze onafhankelijke functionaris geeft de gemeente advies over haar privacybeleid én controleert of de gemeente de AVG-regels en WPG naleeft.
  • Of dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Gemeente Woerden heeft een onafhankelijke functionaris gegevensbescherming (FG). De FG adviseert de gemeente en controleert op de naleving van de privacywetgeving (AVG) en het gemeentelijke privacybeleid.

7. Contactgegevens

Gemeente Woerden: