Stappenplan aanvragen omgevingsvergunning

In het stappenplan leest u welke stappen u moet volgen voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor uw (bouw)plan of initiatief.

Stap 1a: Zelfonderzoek

Heeft u plannen om te (ver)bouwen of een gebouw anders te gebruiken? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. U kunt dit zelf nagaan met de vergunningscheck in het Omgevingsloket.

Tip: sla de uitkomsten van de vergunningscheck op. Mogelijk heeft u deze nog nodig bij de aanvraag van uw vergunning.

Doe de vergunningscheck 

Extra informatie:

Bij het zelfonderzoek zijn 3 uitkomsten mogelijk:

 1. Uw plan/initiatief is vergunningsvrij. U kunt gewoon starten met uw plan.
 2. Voor uw plan/initiatief heeft u een vergunning nodig. Alles is duidelijk, vooroverleg met de gemeente is niet nodig.
  Ga naar stap 3: Omgevingsvergunning aanvragen.
 3. Voor uw plan/initiatief heeft u een vergunning nodig. U denkt dat uw plan/initiatief niet past in het geldende Omgevingsplan. Vooroverleg met de gemeente is verstandig.
  Ga naar stap 2: Principeverzoek.

In de volgende gevallen is er geen vooroverleg nodig:

Komt u er niet uit of heeft u nog vragen? U kunt voor advies altijd bellen met ons eigen Omgevingsloket via telefoonnummer 14 0348. Of mail naar omgevingsloket@woerden.nl.

Stap 1b: Betrek uw omgeving (participatie)

Vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente? Dan moet u aangeven of u de omgeving/buurtbewoners heeft betrokken bij uw plan. We noemen dit participatie. De gemeente weegt dit mee in de besluitvorming over uw plan/initiatief. Wie heeft u betrokken, hoe heeft u hen betrokken en wat heeft u met de resultaten gedaan? In sommige gevallen is participatie niet alleen gewenst, maar ook verplicht. 

Participatie verplicht

Participatie is verplicht als uw plan niet past in het Omgevingsplan. Er is een lijst met uitzonderingen waarvoor participatie niet verplicht is.

Regels bij verplichte participatie

Valt uw plan onder de verplichte participatie? Dan moet u bij uw vergunningaanvraag een verslag van de participatie aanleveren. In het verslag gaat u in elk geval in op de volgende punten:

 • Welke personen/instanties/belanghebbenden hebt u betrokken bij het participatietraject? Als het participatietraject uit verschillende stappen/fases heeft bestaan, moet u dit voor elke stap/fase aangeven.
 • Hoe heeft u het participatietraject uitgevoerd? Welke stappen heeft u daarbij genomen? En voor welke vorm(en) van participatie heeft u gekozen?
 • Wat is de opbrengst van het participatietraject? Welke opmerkingen, aanvullingen, verbeteringen hebben de betrokkenen kenbaar gemaakt? U brengt hier zo veel mogelijk belangen en voors en tegens in beeld. Ook geeft u aan in hoeverre er onder de betrokkenen steun of draagvlak voor uw plannen is. 
 • Welke ingebrachte punten in de participatie hebben geleid tot aanpassingen van de plannen? Als er opmerkingen zijn gemaakt die niet hebben geleid tot aanpassingen, waarom hebt u daarvan afgezien?
Stap 2: Principeverzoek 

Bij een principeverzoek onderzoeken wij of uw plan wenselijk en/of haalbaar is. Een principeverzoek is niet verplicht. Wel adviseren wij om hier gebruik van te maken bij de complexere en wat grotere plannen. Het geeft u inzicht of uw plan/initiatief wenselijk en/of haalbaar is en voorkomt onnodige kosten. U hoeft uw plan namelijk nog niet volledig uit te werken.
Bij de behandeling van een principeverzoek maken we onderscheid tussen:

 • Stap 2a: Is het initiatief wenselijk? (Intaketafel)
 • Stap 2b: Is het initiatief haalbaar? (Omgevingstafel)
Stap 2a: Is uw initiatief wenselijk? 

Intaketafel: voor de wat complexere initiatieven

Voordat u een aanvraag omgevingsvergunning doet, kunt u een advies krijgen over uw plan. U kunt de gemeente vragen of zij uw plan wenselijk vindt. De intaketafel is er voor de wat complexere initiatieven. Het is een overleg binnen de gemeente met verschillende vakspecialisten. Zij geven een eerste globale beoordeling van uw plan. U hoeft daarvoor nog geen gedetailleerde informatie aan te leveren. 

Niet verplicht, wel verstandig

De intaketafel is niet verplicht. Past uw initiatief niet binnen de geldende regels (Omgevingsplan)? Dan raden wij een intaketafel wel aan. Zo kunt u uw ontwerp nog aanpassen. Ook kunnen we uw aanvraag voor een omgevingsvergunning daarna sneller behandelen.

Soms is al direct duidelijk dat een plan wenselijk is. In dat geval zullen wij u adviseren de intaketafel over te slaan. U kunt dan direct doorgaan naar de omgevingstafel. Dit spaart kosten en tijd. 

Hoe lang duurt een intaketafel?

Wij streven ernaar om uw verzoek binnen 8 weken af te ronden. Dit hangt wel af van de complexiteit van uw plan. 

Wat kost een intaketafel?

De kosten voor de behandeling door de intaketafel zijn € 586,50.

Wat moet u aanleveren voor de intaketafel?

 • Gegevens locatie: straat en huisnummer, plaats, kadastraal perceelnummer, eigenaren
 • Omschrijving van het plan: precieze omschrijving bouw- of verbouwplan en/of gewenst gebruik, aanleiding/voorgeschiedenis initiatief, (korte) omschrijving van de omgeving
 • Een korte uitleg waarom volgens u het initiatief wenselijk is. 
  Bij uw uitleg kunt u bijvoorbeeld ingaan op: 
  • privacy buurtbewoners
  • gevolgen voor het milieu
  • parkeren
  • verkeersveiligheid
  • verhouding tot stedenbouwkundige uitgangspunten omgeving
  • economische gevolgen
  • andere gevolgen fysieke leefomgeving
  • verslag eventuele participatie 
 • ​​​​​Hebt u de haalbaarheid van uw plan al onderzocht? Dan kunt u die onderzoeken ook al bij uw verzoek doen, maar dit is niet verplicht.
 • Bijlagen: foto’s en situatieschets (wanneer beschikbaar: aanzichten en plattegronden) met maatvoering van de huidige en gewenste situatie

U gebruikt hiervoor het formulier op de website.

Hoe werkt een intaketafel?

 1. We koppelen 1 contactpersoon aan uw plan/initiatief. Dat noemen wij de casemanager.
 2. We controleren of uw plan/initiatief past binnen de geldende regels (Omgevingsplan). In die regels staat waarvoor een stuk grond of gebouw mag worden gebruikt. Als uw plan/initiatief niet past binnen die regels, dan kijken wij of het toch wenselijk is. U kunt de geldende regels vinden in het Omgevingsloket
 3. We bekijken of uw plan stedenbouwkundig akkoord is en of er aandachtspunten zijn voor verkeer of parkeren.
 4. Daarna hoort u per e-mail of brief van ons of het initiatief wenselijk is. We geven daarbij een inschatting of uw plan/initiatief wel, niet of onder voorwaarden mogelijk is. Ook geven we aan wat het vervolgtraject kan zijn. 
 5. Voor de uitslag zijn er 3 mogelijkheden:
  1. Bij een complex plan: wij adviseren u om te vragen om een Omgevingstafel. Ga hiervoor naar stap 2b: Omgevingstafel.
  2. Bij een niet complex plan: wij adviseren u een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. Ga hiervoor naar stap 3: Omgevingsvergunning aanvragen.
  3. Uw plan is beoordeeld en is niet wenselijk en juridisch niet haalbaar. Wij adviseren u te stoppen met dit plan.
Stap 2b: Is uw plan haalbaar?

Omgevingstafel: alleen bij grote en/of complexe plannen

Is de intaketafel achter de rug? Afhankelijk van de uitkomst adviseren wij u om een verzoek in te dienen voor een Omgevingstafel. Dit is een overleg waarin wij uw plan/initiatief echt inhoudelijk bekijken. U moet hiervoor dan ook meer gedetailleerde informatie aanleveren. Bij de Omgevingstafel schuiven vakspecialisten aan en zo nodig externe adviseurs en belanghebbenden. Ook u als initiatiefnemer kunt hier een uitnodiging voor krijgen.

Wilt u zonder een behandeling door de intaketafel direct starten met een Omgevingstafel? Dat kan. Maar u loopt dan wel het risico dat u kosten maakt voor een plan/initiatief dat voor de gemeente niet wenselijk is. 

Uitkomsten Omgevingstafel

Tussenrapportage

Van de Omgevingstafel ontvangt u een tussenrapportage. Daarin geven wij aan welke kant het op gaat en of er nog aanvullende stukken nodig zijn. 

Brief met uitkomst

Tot slot ontvangt u een brief met de uitkomst van de Omgevingstafel. Daarin staat of uw plan/initiatief definitief haalbaar is. Ook leest u in deze brief informatie over het verder uitwerken van uw plan/initiatief. De brief gaat ook in op de stappen die nodig zijn voor het definitief aanvragen van de omgevingsvergunning.

Hoe lang duurt een Omgevingstafel?

Wij streven ernaar om binnen 3 maanden de brief met de uitkomst te versturen. Dit is inclusief de tijd die u krijgt om uw verzoek waar nodig aan te vullen. In die tijd werken we naar een vergunbare aanvraag toe. Deze tijd bespaart u bij de behandeling van de vergunningaanvraag. De doorlooptijd hangt af van de complexiteit van uw initiatief. Ondertussen houden we u op de hoogte van de voortgang van de behandeling van uw verzoek.

Wat kost een Omgevingstafel?

Het behandelen van uw plan/initiatief brengt kosten (leges) met zich mee:

 • Eenvoudig plan/initiatief (kleine Omgevingstafel):  € 1.500
 • Complex of groot plan/initiatief (grote Omgevingstafel): € 3.500

Of uw initiatief eenvoudig of complex is, is vooraf lastig te zeggen. Dit zal blijken uit de beoordeling.

Bij het verlenen van de omgevingsvergunning krijgt u een groot deel (70%) van de kosten voor de Omgevingstafel terug. Wij trekken deze kosten af van de kosten van de vergunning.

Wat moet u aanleveren?

 • Contactgegevens aanvrager en gemachtigde (als dat van toepassing is).
 • Gegevens van de locatie.
 • Actuele omschrijving initiatief.
 • Een uitleg waarom het plan volgens u haalbaar is.
 • Benodigde onderzoeken (als uit de intaketafel naar voren is gekomen dat deze onderzoeken nodig zijn).
 • Gedetailleerde aanzichten en plattegronden.
 • Niet verplicht, maar wel wenselijk: foto’s van de bestaande situatie en bebouwing inclusief de omgeving en voorbeelden van vergelijkbare (bouw)plannen.

U gebruikt hiervoor het formulier op de website.

Hoe werkt de Omgevingstafel?

 1. We koppelen 1 contactpersoon aan uw plan/initiatief. Dat noemen wij de casemanager. 
 2. We vragen u uw plan/initiatief toe te lichten aan de Omgevingstafel. 
 3. Wij beoordelen of uw plan aan alle voorwaarden en relevante wet- en regelgeving voldoet. Dit doen wij samen met verschillende vakspecialisten binnen de gemeente.
 4. We kijken of alle benodigde onderzoeken aanwezig zijn of goed zijn uitgevoerd. En of er nog onderzoeken moeten worden aangeleverd of kunnen worden uitgevoerd op een later moment. Dit alles leggen we vast in een tussenrapportage.
 5. Als het college van burgemeester en wethouders nog niet was betrokken, dan informeren wij hen in deze fase. 
 6. U werkt het plan verder uit. Mocht het nodig zijn, dan sluiten we met u een anterieure overeenkomst*. In deze overeenkomst staan de plankosten die worden berekend en vastgelegd. Plankosten zijn de kosten die de gemeente maakt voor ambtelijke inzet bij het uitvoeren van de ruimtelijke besluiten en procedures en die de leges overstijgen.
 7. Daarna ontvangt u een brief met de uitkomst. Hierin staat of uw plan/initiatief wel, niet of onder voorwaarden (definitief) haalbaar is en hoe het vervolgtraject eruitziet. U kunt hier formeel geen bezwaar tegen maken.
 8. Is het plan (definitief) akkoord? Dan krijgt u in de brief het advies een omgevingsvergunning aan te vragen. Ga naar stap 3: Omgevingsvergunning aanvragen.

*Bij een ‘aangewezen bouwplan’ sluiten wij een anterieure overeenkomst met u. Hierin staan afspraken over de plankosten. Dit zijn de kosten die de gemeente maakt voor inzet van ambtenaren bij ruimtelijke besluiten en procedures. Het gaat om kosten die de leges overstijgen. Een anterieure overeenkomst is nodig voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt. 
Aangewezen bouwplannen zijn:

 • de bouw van een of meer woningen;
 • de bouw van een of meer andere hoofdgebouwen;
 • de uitbreiding van een gebouw met ten minste 1000 m² bruto-vloeroppervlakte of met een of meer woningen;
 • de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik of ingericht waren, voor woondoeleinden, mits ten minste 10 woningen worden gerealiseerd;
 • de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik of ingericht waren, voor detailhandel, dienstverlening, kantoor of horecadoeleinden, mits de cumulatieve oppervlakte van de nieuwe functies ten minste 1500 m² bruto-vloeroppervlakte bedraagt;
 • de bouw van kassen met een oppervlakte van ten minste 1000 m² bruto-vloeroppervlakte.
Stap 3. Omgevingsvergunning aanvragen

Uw omgevingsvergunning vraagt u aan in het (digitale) omgevingsloket. U heeft hiervoor DigiD of eHerkenning nodig. Het omgevingsloket geeft aan wat voor gegevens en documenten nodig zijn voor uw aanvraag.

Stap 4: Beoordeling aanvraag omgevingsvergunning

Nadat wij uw aanvraag omgevingsvergunning hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Ook wijzen wij een contactpersoon aan. Als de aanvraag niet compleet is geven wij dat aan. U moet de ontbrekende stukken dan opsturen. Alleen als de aanvraag compleet is, kunnen wij deze in behandeling nemen. Onder de Omgevingswet neemt de gemeente in principe binnen 8 weken een beslissing over uw aanvraag voor een omgevingsvergunning. De gemeente kan deze beslistermijn met 6 weken verlengen.

In bijzondere gevallen kan de gemeente een uitgebreide procedure van maximaal 26 weken toepassen. 

Afhankelijk van de bouwkosten zijn er kosten verbonden aan uw aanvraag. Deze kunt u terug vinden in de legesverordening.

Stap 5: Starten met uw (bouw)plan

Nadat u uw omgevingsvergunning heeft ontvangen, mag u starten met bouwen of verbouwen. Wel kunnen uw buren en andere belanghebbenden nog binnen 6 weken bezwaar maken. Als u dan toch begonnen bent met de bouw, bestaat de kans dat u het bouwwerk op eigen kosten moet afbreken.

Contact

Wilt u overleggen over uw situatie en hoe u het beste uw aanvraag kunt indienen? Dan kunt u ons bellen. Bij vragen kunt u ons bellen op telefoonnummer 14 0348.