Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat op welke grond gebouwd mag worden en waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. De gemeente maakt bestemmingsplannen voor het hele grondgebied in de gemeente Oudewater.

Per 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Bestemmingsplannen worden dan omgevingsplannen. Zie: Omgevingswet.

Inzien

U kunt bestemmingsplannen inzien via ruimtelijkeplannen.nl. U vindt daar vastgestelde bestemmingsplannen en bestemmingsplannen die in voorbereiding zijn.

Nieuwe bestemmingsplannen

We maken alle nieuwe bestemmingsplannen bekend. U kunt deze bestemmingsplannen inzien en uw reactie geven binnen de aangegeven termijn.

Procedure

Wij maken alle bestemmingsplannen volgens de procedure van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). De formele procedure start met een ontwerpbestemmingsplan.

1. Voorontwerp
Voor sommige bestemmingsplannen wordt een voorontwerp ter inzage gelegd. We maken dit bekend via de IJsselbode, deze website en ruimtelijkeplannen.nl. U kunt uw reactie geven op het voorontwerp.

2. Ontwerp
Als er een voorontwerp ter inzage heeft gelegen, verwerken we de ingediende reacties in het ontwerp. We maken dit ontwerp bekend via de IJsselbode, deze website en ruimtelijkeplannen.nl. U kunt tot 6 weken na bekendmaking het bestemmingsplan inzien. U kunt dan een ‘zienswijze’ indienen op het ontwerpbestemmingsplan.

3. Vaststelling
De gemeenteraad bekijkt het bestemmingsplan en ingediende zienswijzen. Als de gemeenteraad het eens is met het bestemmingsplan, dan stelt de gemeenteraad deze vast. Vervolgens ligt het bestemmingsplan tot 6 weken na vaststelling ter inzage. Bent u het oneens met het vastgestelde bestemmingsplan? Dan kunt u in beroep gaan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.